Język angielski

 

W naszej ofercie znajdą Państwo kursy na następujących poziomach

  • początkujący 

Kurs ten kierowany jest do osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. Osoba przystępująca do tego kursu nie rozumie i nie potrafi stosować podstawowych zwrotów potocznych i wyrażeń dotyczących życia codziennego. Nie potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować prostych pytań z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Nie potrafi prowadzić prostej rozmowy. Kurs ten bazuje na podręczniku New English File Elementary.

  • ponadpodstawowy (pre- intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także  poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Kurs bazuje na podręczniku New English File  Pre- intermediate.

  • poziom średniozaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Zna podstawowe zagadnienia gramatyczne i potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w życiu codziennym. Potrafi tworzyć proste, poprawne gramatycznie,spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Kurs bazuje na podręczniku  New English File Intermediate. 

  • poziom średnozaawansowany plus

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym Anglikiem, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i  zalety różnych rozwiązań. Kurs bazuje na podręczniku New English File Upper- intermediate.

Każdy z kursów podzielony jest na 2 moduły. Każdy z modułów obejmuje 11 spotkań po 2 godziny, raz w tygodniu.

      W Naszej ofercie posiadamy również kursy dla par oraz zajęcia indywidualne.