REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ TAALEXPRES VOOR IEDEREEN

Celem szkoły jest rzetelne nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych z nastawieniem na komunikację językową we wszystkich sytuacjach życiowych z uwzględnieniem postaw kulturowych danego obszaru językowego

Szkoła zobowiązuje się do dbałości o skuteczne metody pracy i staranny dobór materiałów i środków nauczania a także zapewnia dobrą atmosferę pracy w prowadzonych grupach.

1. Nauka w szkole odbywa się indywidualnie bądź grupach (średnio 5-7 osób) Zastrzega się prawo do zwiększenia liczebności grupy o jedną lub dwie osoby w przypadku konieczności zmiany grupy przez ucznia już zapisanego do Szkoły.

2. Grupy mniej liczne mogą mieć podwyższoną opłatę za kurs lub obniżony czas trwania zajęć (np. do 1 h).

3. Podstawową formą pracy szkoły jest lekcja 120 minutowa raz w tygodniu przez 12 tygodni.

4. Cena kursu: 319 euro. 

5. Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. Po wcześniejszym uzgodnieniu w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty w ratach. Brak uczestnictwa w kursie z jakichkolwiek przyczyn nie zobowiązuje do zwrotu lub pomniejszenia wysokości opłaty za kurs. Również w przypadku przerwania uczęszczania na kurs z jakichkolwiek przyczyn nie ma możliwości  dokończenia go w innym terminie w ramach uiszczonej opłaty.

6. Jeśli lekcja nie odbędzie się z winy szkoły, zostanie ona odrobiona w innym terminie.

 7. Cena materiałów do nauki

kurs języka niderlandzkiego- poziom podstawowy 35 euro, wyższe poziomy 50 euro.

kurs języka angielskiego- 50 euro

Jeśli uczestnik rezygnuje z kursu obowiązuja następujące zasady:

- Uczestnik jest zobowiązany zgłosić pisemną rezegnację droga e-mailowa lub pocztową.

- Jeśli uczestnik rezygnuje w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu to naliczane są koszty administracyjne w wysokości 35 euro

- Jeśli uczestnik rezygnuje w terminie od 13 dni do dnia rozpoczęciia kursu zobowiazany jest on do uiszczenia całkowitej opłaty za kurs.

8. Kurs składa się z 12 lekcji po 2h. Za kurs należy zapłacić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania faktury drogą mailową. Jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Grupy tworzone są na zasadzie zaawansowania znajomości języka.

10. Uczeń przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im nie dorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy poziomowej.

11. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe.

12. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być przekazywane uczniom odpłatnie po cenie nabycia.

13. Cykle nauczania kończą się egzaminem.

14. Uczeń zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.